fbpx

SISSEJUHATUS

Traxby OÜ (registrikood 12491003, asukoht Tamme pst 6, Otepää linn, 67405 Valga maakond, Eesti) (edaspidi “Traxby” ja “meie”) on Eesti ettevõte, mis haldab rakendusi Huntloc, LiveTeam ja Doglo (edaspidi “Rakendus” või „Rakendused“) ja veebilehti traxby.com, huntloc.com, liveteam.online ja doglo.ee koos alamdomeenidega (edaspidi „Veebileht” või „Veebilehed“), sealhulgas tarkvara, riistvara, andmebaasid, liidesed, seonduvad andmekandjad ja muud nendesse integreeritud või nendega integreeritud komponendid või materjalid (edaspidi üheskoos “Platvorm“ või „Teenused”).

Platvorm on elektrooniline tööriist mobiilsetele inimesetele (sh jahimehed) ning lemmiklooma omanikele. Platvorm võimaldab kasutajatel luua interaktiivseid gruppe ja nendega liituda (sh jahigruppe). Grupiga liitunud kasutajad saavad rakenduse kaudu jälgida üksteise asukohta, vahetada sõnumeid, algatada üksteisele kõnesid ja märkida olulised asukohad ja objektid. Jälgimisseadme kasutajad saavad informatsiooni oma seadme asukoha kohta ning seda hallata.

Huntloc on platvorm jahimeestele abistamiseks  jahipidamisel.
LiveTeam on platvorm inimestele kes soovivad liikuda maastikul.
Doglo on platvorm lemmiklooma tegevuse jälgimiseks ja temaga seotud andmete talletamiseks.

Kõiki Platvormide kaudu kättesaadavaks tehtud teenuseid nimetatakse edaspidi „Teenusteks“.

Need teenustingimused ja privaatsuspoliitika (edaspidi „Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika“) kehtivad kõigile isikutele (edaspidi „Kasutaja“, „Teie“), kes kasutavad Platvormi ja Teenuseid, mida pakutakse platvormide, rakenduse ja veebisaidi kaudu. Enne Platvormi ja Teenuste kasutamist lugege need Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Teenustingimuste ja privaatsuspoliitika aktsepteerimisega ning Teenuste kasutamisega kinnitate, et olete Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugenud ja neist aru saanud ning nõustute järgima siin viidatud tingimusi.

Kui te ei nõustu Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga, siis ärge kasutage ühtegi Traxby Platvormi ja Teenust.

1. ÜLDINE

1.1. Platvorm kasutab Interneti-ühendust ja GPS-i ning seetõttu võidakse Teenuste kasutamiseks rakendada operaatori põhised tasusid. Kasutaja vastutab kõigi selliste tasude maksmise eest. Platvorm võimaldab Kasutajatel luua ja liituda interaktiivsete rühmadega (edaspidi „Grupp“). Grupiga liitudes saavad Kasutajad korraldada kollektiivseid sündmusi (edaspidi „Sündmus“), suhelda üksteisega, jälgida üksteise asukohti, vaadata Sündmuses olevaid teisi Kasutajaid ning nende rolle, märkida ja jagada Sündmuse ajal Rakenduse kaudu objekte ja asukohti.

1.2. Teenusetingimuste ja Privaatsuspoliitika  järgi antakse Kasutajale piiratud õigus Rakenduse installimiseks ning Platvormi ja Teenuste kasutamiseks.

1.3. Teil ei ole lubatud Rakendust üürida, rentida ega uuesti kasutada. Teenuste kasutamine ei anna teile omandiõigust  Platvormi ega Teenuste sisu osas..

1.4. Teil ei ole lubatud osa või tervet Platvormi modifitseerida, tõlkida, lahti võtta, dekompileerida ega ümber töödelda.

1.5. Te ei tohi kopeerida, levitada ega avaldada Platvormi ega Teenuste sisu ega seal saadud teavet, välja arvatud juhul, kui see on lubatud Teenustes või seda lubab kehtiv seadusandlus.

1.6. Seoses Platvormi ja Teenuste kasutamisega on keelatud:
1.6.1. kasutada Platvormi või Teenuseid või nende sisu ebaseaduslikul eesmärgil;
1.6.2. paluda teistel ebaseaduslike toimingute tegemiseks või nendes osalemiseks;
1.6.3. rikkuda rahvusvahelisi või kohalikke eeskirju, reegleid ja seadusi;
1.6.4. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
1.6.5. esitada vale- või eksitavat teavet;
1.6.6. laadida üles või edastada viirusi või mis tahes muud tüüpi pahatahtlikku koodi, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuste funktsionaalsust või toimimist;
1.6.7. rämpspostitused, andmepüük, jne;
1.6.8. kasutada Teenuseid mis tahes ebasündsal või amoraalsel eesmärgil;
1.6.9. sekkuda või hiilida mööda Teenuses olevatest või mis tahes seotud veebisaidil, muudele veebisaitidel või internetis olevates turvameetmetest;
1.6.10. kasutada Teenuseid, kui te ei saa sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid (näiteks kui olete alla 18-aastane) või Teie jaoks on ajutiselt või määramata ajaks peatatud meie veebilehtede, teenuste, rakenduste või tööriistade kasutamine;

1.6.11. anda oma konto üle teisele osapoolele;

1.6.12. hoiduda kõrvale kõigist tehnilistest meetmetest, mida me Teenuste osutamiseks kasutame.

1.6.13. Traxby jätab endale õiguse Teenusetingimusi ja Privaatsuspoliitikat mis tahes osas uuendada, muuta või asendada. Palun kontrollige meie poolset muudatuste tegemisi perioodiliselt. Teie Teenuste jätkuv kasutamine pärast muudatuste avaldamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

2. GARANTIIDEST, VASTUTUSEST JA HOIATUSTEST LAHTIÜTLEMINE

2.1. Traxby ei garanteeri, ei esinda ega taga, et Teenuste kasutamine on alati katkematu, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta.

2.2. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Traxby teie kasutamisest tulenevate kahjude, nõuete, otseste või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasumi, saamata jäänud tulu, andmete kadumise, asenduskulude või muud sarnased kahjude või mis tahes muu nõude osas, mis on mis tahes viisil seotud teie poolt Teenuste kasutamisega.

2.3. Traxby ei vastuta Teenusetingimustes ja Privaatsuspoliitikas tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on tingitud asjaolust, mida Traxby ei saa mõjutada (st vääramatu jõu sündmus, mis hõlmab tulekahju, üleujutust, maavärinat, tormi, orkaani või muud loodusõnnetust) , sõda, sissetung, välisvaenlaste tegevus, kodusõda, mäss, revolutsioon, ülestõus, sõjaline või anastatud võim või konfiskeerimine, terroristlik tegevus, valitsuse sanktsioonid, blokeerimine, embargo, töövaidlus, streik, elektri- või telefoniteenuse katkestamine või rike või kui selline rike on tingitud Kasutaja mobiilseadme põhjustatud ühendusest või muust veast.

2.4. Kasutaja kinnitab, et võib olla palju võimalikke tegureid, mis mõjutavad Teenuste kaudu pakutava teabe täpsust ja õigsust või põhjustavad viivitusi, sealhulgas teiste kasutajate tegevused, mille eest Traxby ei saa mingit vastutust võtta. Seetõttu nõustute ja mõistate, et Platvormi kaudu teile edastatud teave ei pruugi alati olla täpne ja õige. Mõistate, et Platvorm kasutab interneti ühendust ja GPS-i ning teiste kasutajate sisendeid ning seetõttu olenevalt ilmastiku-, keskkonna- ja muudest tingimustest ning iga Kasutaja seadme võimalikest ühenduse probleemidest ja Kasutajate tegevustest võib Teenuste kaudu pakutav teave (näiteks jahipidamise ajal teiste Kasutajate sõnumid ja kasutajate asukohad jahi ajal, mida pakutakse rakenduse kaudu jne) olla viivitatud, aegunud, ebatäpne, ebaõige või vale.

2.5. Kui te kasutate Platvormi jahipidamiseks, peate tagama enda ja kõigi kolmandate isikute ohutuse, sealhulgas teiste jahis osalevate isikute ja kõigi kolmandate isikute, kes võivad olla jahipiirkonnas või jahipiirkonna ümbruses ja siduda Platvormi sellega seotud kahjude osas. Te ei tohi kunagi teha otsust tulistamiseks Teenuses pakutava teabe põhjal. Iga kord, kui teenuseid kasutate, vastutate ainuisikuliselt kõigi jahiohutusnõuete järgimise ning enda ja kolmandate isikute turvalisuse eest.

2.6. Mõistate, et Traxby ei saa kontrollida ega mõjutada oma kasutajate tegevust Teenuste kasutamise ajal. Traxby ei vastuta kunagi kohustuste ega kahjude eest, mis on tingitud Kasutajate poolt Teenuste kasutamisel toime pandud toimingutest. Te vastutate ainult Teenuste kasutamise ja kõigi Teenuste kasutamisel sooritatud toimingute eest.

2.7. Teenused võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele või teenustele (näiteks linke lähedalasuvate jahi- ja lemmiklooma poodide veebilehtedele). Traxby ei kinnita ühtegi sellise lingitud veebilehe ja nende kaudu ligipääsetavat teavet, materjali, tooteid ega teenuseid. Lingitud veebilehtedele juurdepääs ning kasutamine, sealhulgas lingitud veebilehtede või nende kaudu kättesaadav teave, materjal, tooted ja teenused, on ainult teie enda vastutusel.

3. PRIVAATSUS

3.1. Traxby on pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Me kogume teavet, et pakkuda paremaid teenuseid kõigile meie kasutajatele – alates põhiliste asjadest – näiteks sellest, millises keeles te räägite – kuni keerukamate asjadeni, näiteks teie asukoha jagamine teistele kasutajatele, kui te olete ühises jälgimisgrupis. Traxby poolt kogutav teave ja selle kasutamise viis sõltub sellest, kuidas kasutate meie teenuseid ja kuidas haldate oma privaatsuse sätteid.

3.2. Teenuste osutamiseks peab Traxby koguma ja töötlema osa teie isikuandmetest (edaspidi „Isikuandmed“).

3.3. Isikuandmeid kogutakse teilt ja neid töödeldakse ainult siis, kui olete need andmed meile vabatahtlikult esitanud. Kui olete sisse logitud Platvormi, kogume teie kontole (edaspidi „Konto“)  salvestatud teavet, mida käsitleme kui Isiklikuandmed.

3.4 Kui loote Platvormis Konto, edastate meile isikliku teabe, mis sisaldab teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Kasutaja telefoninumber on platvormi kasutaja identifikaator ja kõik teenused on sellega seotud. Samuti kogume sisu, mille loote, üles laadite või teistelt saate, kui meie teenuseid kasutate.

3.5. Isikuandmed, mida me kogume kui kasutate meie Teenuseid:
3.5.1. Kogume teavet rakenduste, brauserite ja seadmete kohta, mida kasutate Teenuste kasutamiseks, mis aitab meil pakkuda selliseid funktsioone nagu automaatsed toote värskendused ja Teenuse optimeerimine, kui teie aku hakkab tühjaks saama.
3.5.2. Kogume informatsiooni teie brauseri  ja seadme suhtluse kohta meie Teenuste kasutamisel, s.h operatsioonisüsteem, mobiilsidevõrgu teave koos operaatori nimega ja rakenduse versiooni number, IP-aadress, krahhi aruanded, süsteemi tegevus ja kuupäev, teie päringu aeg ja viitaja URL.
3.5.3. Kogume informatsiooni teie tegevuse kohta meie Teenustes. Kogutav tegevusteave võib hõlmata ostutegevusi, inimesi, kellega te suhtlete või sisu jagate, tegevusi kolmandate osapoolte saitidel ja rakendustes, mis kasutavad meie teenuseid.
3.5.4. Kogume informatsiooni teie asukoha kohta kui kasutate meie Teenusteid, mis aitab meil pakkuda selliseid funktsioone nagu teie asukoha jagamine pärast Grupiga liitumist (nt jahigrupp) või näidata teie kaugust soovitud objektist / jälgimisseadmest ja edastada vastavaid hoiatusteateid. Teabe kogumiseks ja salvestamiseks kasutame mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsised, rakenduste andmete vahemälud, andmebaasid ja serverilogid. Kogutavad asukohaandmed sõltuvad osaliselt teie seadmest ja konto seadetest (näiteks saate seadme asukoha seadme seadistustes sisse või välja lülitada).

3.6. Traxby kasutab isikuandmeid ja annate nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:
3.6.1. opereerida, hooldada, täiustada ja pakkuda kõiki Teenuse funktsioone, pakkuda teile teavet, mida soovite, ja pakkuda teile muul viisil tuge (näiteks meeskonna liikmete ja koerte jälgimine ühises grupis);
3.6.2. mõista ja analüüsida kasutamise suundumusi ja eelistusi, parandada Platvormi ja Teenuseid ning arendada uusi tooteid, teenuseid, funktsioone ja funktsionaalsust (näiteks millistes olukordades kaob koer ja kuidas saab seda ennetada);
3.6.3 veendumaks, et meie Teenused töötavad ettenähtud viisil, näiteks katkestuste või tõrkeotsingu jälgimine, millest meile teatate ja me kasutame teie teavet oma Teenuste täiustamiseks (näiteks millistes olukordades esineb andmeside katkestusi ja );
3.6.4. mõistmaks, kuidas meie Teenuseid kasutatakse, kasutame andmeid analüüsimiseks ja mõõtmiseks (näiteks analüüsime kasutaja tegevust jälgimisrühmades ja jälgimisseadme kasutamise aktiivsust meie teenuste optimeerimiseks);
3.6.5. teiega otse suhtlemiseks kasutades teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit (näiteks võime teile saata hoiatuse Teenuse kohta või võime teile teatada meie Teenuste eelseisvatest muudatustest või täiustustest. Ja kui võtate ühendust Traxby’ga, säilitame teie taotluse, et lahendada kõik teie probleemid, mis teil võivad tekkida);
3.6.6. meie Teenuste turvalisuse ja usaldusväärsuse parandamiseks. See hõlmab pettuste, väärkasutuse, turvariskide ja tehniliste probleemide avastamist, ennetamist ja neile reageerimist, mis võivad kahjustada Traxby, Kasutajaid või avalikkust. Kui teistel kasutajatel on juba teie telefoninumber või muu teave, mis teid identifitseerib, võime neile näidata teie avalikult nähtavat konto teavet, näiteks teie nime ja tegevust (näiteks saab kasutaja näha, kes tema kontaktidest kasutab Platvormi ja on praegu aktiivsed);
3.6.7  Traxby poolt teile pakutavate Teenuste  osutamise  kohta („tehinguandmed”). Tehinguandmed võivad hõlmata teie kontaktandmeid, pangakonto andmeid ja tehingute üksikasju. Tehingu Andmeid töödeldakse ostetud kauba tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning tehingute üle arvestuse pidamiseks. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks, samuti ka meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja äritegevuse asjakohane haldamine.
3.6.8. saata Traxby ja tema partnerite pakutavate toodete ja teenustega seotud teateid, sealhulgas uuendusi pakkumiste ja ürituste kohta (näiteks saab kasutaja Traxby ja selle partneri toodete kohta eripakkumisi);
3.6.9. saata teile reklaame ja teateid, sealhulgas otseturunduse eesmärgil Traxby poolt.

3.7. Traxby võib teie Isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele Teenusetingimused ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel. Annate nõusoleku avaldada oma isikuandmeid, sealhulgas kasutajanime, e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit, asukohad ja liikumine jälgimisgrupis, registreerimise kuupäev, andmed selle kohta, kus ja millises gruppides osalete ja millest olete osa võtnud:
3.7.1. teistele platvormi ja teenuste kasutajatele, kellega olete liitunud sama Gruppi või Gruppidega;
3.7.2. õiguskaitseasutustele, kui seadus seda nõuab ja seadusega nõutavas ulatuses;
3.7.3. kui olete Kasutajaks registreerunud teise Kasutaja soovitusel, teavitatakse teid registreerima kutsunud Kasutajat teie registreerimisest ja teie registreerimise kuupäevast.
3.7.4. Meie Platvormi kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega (s.h Maksekeskus AS, Montonio Finance) vaid määral, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks. Me võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Kui valite järelmaksuga maksmise, avaldame teie isikuandmed ka tarbijakrediiti pakkuvatele ettevõtetele, mis on maksevormis selgelt ära märgitud. Sellised andmed hõlmavad teie asjakohaseid tehingu andmeid ja järelmaksu andmeid. Arvestades, et selliste andmete saamisel töötlevad vastavad tarbijakrediiti pakkuvad ettevõtted teie andmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena, soovitame teil enne selliste andmete edastamist kindlasti tutvuda vastavate krediidiettevõtete privaatsuspoliitikaga.
3.7.5.Me võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad ning e-postiteenuste ning SMS pakkujad. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitsmine ka meie andmetöötlejate poolt.
3.7.6. Lisaks nimetatud juhtudel võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Selles osas nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitsmine. Rohkema teabe saamiseks asjakohaste kaitsemeetmete kohta võtke meiega ühendust aadressil info@traxby.com.

3.8. Mõistate ja tunnistate, et teie lahkumine käimasolevalt Sündmuselt, millega olete varem liitunud, ei pruugi peatada teie Isikuandmete (sh teie asukoha ja liikumisjälje) töötlemist ja avaldamist teistele Kasutajatele, kellega olete liitunud samasse Gruppi või Gruppidesse ja kolmandatele isikutele punktis 3.7 nimetatud eesmärkidel.

3.9. Teil on:

3.9.1. õigus pääseda juurde Isikuandmetele, neid tuvastada, neid parandada, uuendada või kustutada, mis teid identifitseerib. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte ning nende töötlemise korral tutvuda vastavate isikuandmetega ja saada teatud lisateavet. Nimetatud lisateabe alla kuulub teave töötlemise eesmärkide, vastavate isikuandmete liikide ja andmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame teile teie isikuandmete koopia.
3.9.2. õigus keelduda teie Isikuandmete töötlemisest igal ajal, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus näeb ette teisiti;
3.9.3. õigus piirata enda andmete töötlemist teatud juhtudel. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) te olete esitanud avaliku või õigustatud huvi alusel vastuväite enda andmete töötlemise kohta, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme teie andmeid ainult: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.
3.9.4. õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist teatud juhtudel. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) te esitate kehtiva andmekaitseseaduse eeskirjade alusel vastuväite oma andmete töötlemisele; (iv) andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; või (v) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski esineb ka juhte, mil te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui palute Traxbyl oma isikuandmed kustutada, on Traxby kohustatud kustutama kõik teie Isikuandmed, mis võivad teid tuvastada, kuid Traxby võib siiski teie andmeid säilitada, avalikustada ja töödelda, mis on muudetud anonüümseteks ega võimalda teid tuvastada (näiteks andmed teie läbitud teekonna kohta Grupis või Gruppides ilma teid identifitseeriva teabeta),
3.9.5. õigus keelduda Traxbyle teatavate Isikuandmete avaldamisest, kuid mõistate, et sel juhul ei pruugi Traxby teile kõiki Teenuseid osutada;
3.9 6. õigus nõuda enda andmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist juhul kui andmete parandamine ei ole võimalik kasutaja enda poolt Platvormis.
3.9.7. õigus loobuda Traxby ja selle partnerite kaubanduslike e-kirjade saamisest, loobudes tellimusest igal ajal, järgides meilis sisalduvaid juhiseid või saates taotluse e-posti aadressil info@traxby.com;
3.9.8. õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui me ei suuda tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
3.9.9. õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse teadus- või ajaloo uuringute või statistilisel eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui see ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.
3.9.10. õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslik alus on teie nõusolek; või lepingu täitmine või teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist, on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti aga juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi. Siiski ei ole teil võimalik sellist õigust rakendada, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi.
3.9.11. kõik muud kohaldatavast seadusest tulenevad õigused.

3.10. Säilitame teie isikuandmeid, mida mis tahes eesmärgil või eesmärkidel töötleme, ainult seni, kuni see on vastava eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks vajalik. Igal juhul säilitame andmeid maksimaalselt järgmiselt:
3.10.1. konto andmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);
3.10.2. tehingu andmeid säilitame kuni 7 (seitse) aastat pärast teile teenuste osutamise lõppu;
3.10.3. järelmaksu andmeid säilitame tellimuse täitmise või tühistamiseni;
3.10.4. sõnumi andmeid säilitame kuni 3 (aastat) pärast teie viimast kontole sisselogimist või viimase ostu sooritamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem);
3.10.5. suhtlus andmeid säilitame kuni 2 (kaks) aastat pärast suhtluse lõppemist:
3.10.6. käesoleva punkti muid sätteid arvestamata säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik meile kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks.

3.11. Me kasutame küpsiseid oma Platvormis. Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat Teenust. Seetõttu informeerime teid, et:
3.11.1. külastades või kasutades Platvorme või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil. Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.
3.11.2. kasutame analüüsitööriista Google Analytics, et analüüsida seda, kuidas te meie Platvormi kasutate. Saate ka tutvuda Google’i privaatsuspoliitikaga.
3.11.3. enamik veebibrausereid võimaldavad kasutajatel küpsiste kasutamisest keelduda või need kustutada. See, kuidas seda täpselt teha, võib eri brauserite ja versioonide vahel erineda. Asjakohased juhised selle kohta, kuidas küpsiseid blokeerida või kustutada, leiate konkreetse brauseri tootja veebilehelt, näiteks Chrome; Firefox; Internet Explorer ja Safari.
3.11.4. pange tähele, et küpsiste kustutamine nende edasise kasutamise keelamine võib mõjutada teie kasutajakogemust ning takistada teil meie Platvormi teatud funktsioonide kasutamist.
3.11.5. kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
– veebilehe funktsionaalsusega seotud küpsised – need küpsised võimaldavad teil veebilehel navigeerida ja kasutada selle funktsioone, nagu „Lisa ostukorvi“;
– Platvormi kasutusanalüüsiga seotud küpsised – need küpsised võimaldavad meil mõõta ja analüüsida seda, kuidas kliendid meie Platvorme ja Teenuseid kasutavad ning parandada selle funktsionaalsust ja teie ostukogemust;
– kliendi eelistustega seotud küpsised – meie veebilehti sirvides või selle kaudu oste sooritades võimaldavad need küpsised jätta meelde teie eelistused, et saaksime teile pakkuda võimalikult sujuvat ja isikupärastatud ostukogemust.
– reklaamide suunamisega seotud küpsised – neid küpsiseid kasutatakse teile teie huvidega kattuvate reklaamide näitamiseks. Lisaks piiravad need seda, mitu korda teile igat reklaami näidatakse, ja aitavad meil mõõta meie turunduskampaaniate mõjusust.
3.11.6. Me võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega „teenusepakkujad“, kes võivad meie loal lisada meie veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.

3.12. Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud üle 14-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir. Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.

3.13. Kui teie arvates rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsealast õigust, on teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, www.aki.ee, või muule teie elukoha, töökoha või väidetava rikkumise asukoha järelevalveasutusele.

3.14. Kui teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse teie nõusolek, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

3.15. Me võime seda teatist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie andmete meiepoolset töötlemist. Oluliste muudatuste tegemisel teavitame teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.

3.16. Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@traxby.com.

4. SISU KASUTAJALT

4.1. Platvormile saate postitada, jagada ja üles laadida teavet, sealhulgas fotosid ja tekste või muud teavet, näiteks saate üles laadida nähtud või kütitud loomade fotosid, radasid, jälgi jms, mis salvestatakse ja salvestatakse Traxby andmebaasid. Teie poolt Platvormile lisatud sisule viidatakse kui “Kasutaja Sisule”.

4.2. Te kinnitate ja garanteerite, et üleslaaditud Kasutaja Sisu on teie omand. Te kinnitate ja garanteerite, et te ei kasuta Teenuseid sellise materjali postitamiseks ega edastamiseks, mis rikub või võib rikkuda mis tahes kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, võib olla ahistav, ähvardav, vale, eksitav, rõve, pornograafiline, kuritahtlik, diskrimineeriv, ebaseaduslik või mis võib rikkuda mistahes osapoole õigusi.

4.3. Kasutaja Sisu üleslaadimisega määrate ja annate Traxbyle tasuta kõik Kasutaja Sisuga seotud varalised õigused.

5. HINNASTAMINE

5.1. Platvormi ja Teenuste kasutamine võib olla tasuline (edaspidi „Tasu“).

5.2. Tasu võetakse ette iga-aastaste maksete intervallide järgi. Traxby jätab endale õiguse tasusid muuta järgmiste ajavahemike järel.

5.3. Rakenduse lihtversioon on tasuta (edaspidi „Lihtversioon“). Lihtversioon ei sisalda kõiki Teenuseid. Platvormi kaudu saate lihtversioonilt üle minna täisversioonile (edaspidi „Täisversioon“). Täisversioonile ülemineku eest peate maksma Tasu vastavalt kehtestatud hindadele.

5.4. Mis tahes maksetega viivitamisel võib Traxby nõuda viivist (trahv maksega hilinemise eest) ajavahemiku eest alates makse kohustuse tasumise hetkest, kuni vastava kohustuse täitmiseni vastavalt kehtivatele seadustele.

5.5. Kõik summad ja maksed on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

6. MUU

6.1. Käesolevad Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika kehtivad kuni nende lõpetamiseni või seni kuni Traxbyjätkab Teenuste osutamist.

6.2. Kui olete oluliselt rikkunud Teenustingimusi ja Privaatsuspoliitikat, ning te pole Traxby määratud mõistliku aja jooksul ühtegi rikkumist kõrvaldanud, on Traxbyil õigus lõpetada viivitamata teiega sõlmitud, mis tahes leping ning lõpetada Teenuse pakkumise.

6.3. Käesolevad Teenustingimusi ja Privaatsuspoliitikat reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

6.4. Käesolevast Teenustingimustest ja Privaatsuspoliitikast tulenevad vaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus Eesti Vabariigis.

6.5. Kui mõnda tingimust või sätet Teenustingimustes ja Privaatsuspoliitikas peetakse mingil põhjusel täielikult või osaliselt kehtetuks, rakendamatuks või ebaseaduslikuks, rakendatakse seda sätet maksimaalselt lubatud ulatuses. See ei mõjuta ülejäänud tingimuste, sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust.

6.6. Kui Traxby ei kasuta ega rakenda ühtegi Teenustingimustest ja Privaatsuspoliitikast tulenevat õigust, ei tähenda see, et Traxby oleks loobunud selle või mõne muu sätte või õiguse jõustamisest tulevikus.

7. KONTAKTANDMED
Kui teil on Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitika või Teenuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel info@traxby.com või kasutades posti Tamme pst 6, Otepää linn, Valgamaa 67405, Eesti.

Klõpsates nupul „Nõustun teenustingimuste ning privaatsuspoliitika tingimustega”, kinnitate, et olete hoolikalt läbi lugenud ja mõistnud kõiki käesoleva Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitika tingimusi ja annate käesolevaga nõusoleku andmete kogumiseks, kasutamiseks, säilitamiseks, jagamiseks, teie Isikuandmete avaldamine ja muul viisil töötlemine vastavalt käesolevas Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele.

0